Pomagamy skutecznie w za?atwieniu formalno?ci w Urz?dzie

 

Venecia Palace Warszawa Micha?owice oragnizuje ?luby cywilne plenerowe na Tarasie Wodnym, w Altanie Monaco lub w Pa?acu oraz przyj?cia weselne .

Ceremonie ?lubne organizujemy w pi?tki,soboty terminy do uzgodnienia.

 Oferta obejmuje :

- przyjazd Urz?dnika Stanu Cywilnego

- stó? prezydialny

- dywan Hollywood

- z?ote standy

- dekoracje kwiatowe

- krzes?a fotelowe dla M?odej Pary, Rodziny i Przyjació?

- poncz dla Go?ci

- oprawa muzyczna duetu Serenada (duet skrzypcowo - gitarowy)

-  Rejs Paradny Jachtem Motorowym z sesj? zdj?ciow? przed Pa?acem (600 z?) 

Rezerwacje :

Poniedzia?ek - Pi?tek w godz. 10:00 - 19:00

 519 116 516 p. Tatjana

601 82 85 81

Sobota, Niedziela

601 82 85 81

palac@weselewarszawa.pl

Pe?na informacja o Hotelu www.hotelveneciapalace.pl

 

 

 

?LUB CYWILNY REMBERTÓW 

 

?lub Cywilny jest form? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego z punktu [prawnego. Po ?lubie cywilnym ma??e?stwo jest uznawane przez wszystkie typu organów administracyjnych oraz przez wszystkie urz?dy.

Najbardziej populanrnym i naj?atwiejszym rozwi?zaniem jest ?lub konkordatowy, jednak du?o par decyduje si? jeszcze na ?lub w dwóch odr?bnych formach.

Nie obowi?zuje ju? tzw. rejonizacja a wi?c zawarcie ?lubu w najbli?ej usytuowanym Urz?dzie Stanu Cywilnego. Zatem tylko od nas zale?y wybór Urz?du w którym dokonamy zawarcia zwi?zku ma??e?skiego lub miejsca. Takim w?a?nie miejscem jest ?lub cywilny w Venecia Palace.

?lub cywilny to najwa?niejsze wydarzenie w ?yciu m?odego cz?owieka. Organizuj?c ceremoni? ?lubn? warto wybra? miejsce, które b?dziemy mile wspomina?. Dlatego je?li ?lub cywilny milanówek to tylko w najlepszej sali weselnej lub ?lub cywilny plenerowy w?ród zieleni i nad jeziorkiem w Venecia Palace.

Nie zapominajmy o tym ?e, ?lub cywilny Rembertów to nie tylko najwa?niejsze 15 minut polegaj?ce na wyg?oszneiu odpowiedniej mowy przez urz?dnika oraz powtórzenie s?ów przysi?gi przez M?od? Par?.   ?lub po??czony jest równie? z balem weselnym, który trwa u nas do pó?nych godzin.

 

ZAPRASZAMY NA ?LUB CYWILNY REMBERTÓW

 

palac@weselewarszawa.pl

Pe?na informacja : www.hotelveneciapalace.plDuze zdjecie